Ελαιογραφία

Paranoid Schizophrenia

Διαστάσεις Έργων 50 cm X 60 cm

Διαστάσεις ‘Εργου 220 cm X 200 cm